Personální kancelář PLATY
 

1. Přehledné vedení personálních údajů včetně nezbytných dat pro zařazení zaměstnanců do platových stupňů a tříd.

2. Sledování platových postupů zaměstnanců a tisk sestav neomezeného počtu zaměstnanců.

3. Tisky pracovních smluv a ostatních pracovněprávních dokumentů dle výběru ze vzorů a šablon.

4. Archivace zaměstnanců, kteří rozvázali pracovní poměr, včetně všech smluv a personálních údajů.

5. Snadný tisk platových dekretů pro jednotlivce, provoz i organizaci.

6. Tisky přehledů započtené praxe a dob délky zaměstnání.

7. Generátor sestav - tisk libovolných sestav ze všech údajů v databázi a jejich export do programu MS Excel.

8. Vzorové sestavy pracovněprávních a jiných personálních dokumentů, včetně jejich archivace.

9. Informace dle ustanovení § 37 odst. 2) zákoníku práce o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru aj.

10. Automatické aktualizace programu při legislativních změnách - automat přepočtu a tisku nových platových dekretů, tisk změnových sestav  změn platového nominálu včetně sumářů za oddělení a organizaci.

 

Evidence pracovní doby

Řešení evidence pracovní doby a stanovení harmonogramu směn s kompletními výstupy pro mzdovou účtárnu.
Způsob, jak se jednoduše a levně vyrovnat se složitou situací a povinnostmi zaměstnavatele ve vztahu k pracovní době.

 

Zákn č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 • - § 78 odst. 1 písm. a) pracovní doba
 • - § 78 odst. 1 písm. c) směna
 • - § 78 odst. 1 písm. h) pracovní pohotovost
 • - § 78 odst. 1 písm. i) práce přesčas
 • - § 79 odst. 1 stanovená týdenní pracovní doba
 • - § 80 kratší pracovní doba
 • - § 82 rovnoměrné rozvržení pracovní doby
 • - § 83 nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
 • - § 88 přestávka v práci na jídlo a oddech
 • - § 192 - 194 náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti

Zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

 • - §23 rozsah přímé pedagogické činnosti

Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

 • - § 3 Pracovní doba pedagogických pracovníků
 • - § 4 Čerpání dovolené
 • - § 5 Volno k samostudiu

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

 

Pokladna

 • přehledné vedení pokladních údajů v souladu se zákonem o účetnictví

 • jednoduché vkládání dat včetně samostatného generování opakujících se údajů

 • výběr jmen zaměstnanců a firem z databáze, automatické slovní generování účtované částky

 • tisky i s účetní předkontací,  tisky sestav pro zaúčtování, rychlé vyhledání zápisů

 • snadný tisk pokladních stvrzenek, příjmových nebo výdajových pokladních dokladů

 • tisk přehledné pokladní knihy za zadané období nebo rok

 • export pokladní knihy a ostatních sestav do Excelu

 • archivace uzavřených pokladních knih a jejich převod na nové účetní období

 • jednoduché hledání v pokladních knihách podle klíčových slova a zadaných parametrů